Zpravodajství
Významu sociálního dialogu z pohledu SPS
15.05.2017 | Odbory | OS STAVBA ČR | autor: Zítko Pavel | Přečteno: 36x
Sociální dialog mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a OS Stavba ČR existuje od počátku 90. let minulého století, přičemž odvětvové kolektivní smlouvy jsou mezi oběma sociálními partnery uzavírány a podepisovány již 25 let.

O zhodnocení průběhu a významu tohoto sociálního dialogu jsme požádali prezidenta SPS Václava Matyáše. Jeho odpovědi přinášíme v následném rozhovoru, který uvádíme v plném znění na webových stránkách OS Stavba ČR.

*Sociální dialog mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a Odborovým svazem Stavba ČR existuje od počátku 90. let minulého století, a to až do současnosti. Jak byste charakterizoval jeho význam z pohledu stavebních podnikatelů, tudíž vás, jako zaměstnavatelů?

Sociální dialog mezi SPS a OS Stavba oceňuji velmi pozitivně. Naše vzájemné kontakty neslouží jen k setkávání, ale jsou především platformou, kde lze vyslechnout názory a vyměnit si stanoviska k současnému dění a k problémům stavebnictví a informovat se o našich pohledech na budoucí vývoj našeho oboru.

Máme uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně na tři roky, ke které pravidelně podepisujeme dodatek na další roční období. Je samozřejmé a běžné, že každá ze stran přichází se svými návrhy, proto má toto jednání název „vyjednávání“. Nikdy se ale nestalo, že by to byly nerealistické požadavky, pokaždé došlo k rozumnému kompromisu. Velmi pozitivně vnímám, že výsledek vždy ponechává prostor pro vylepšení podmínek na úrovni podnikových jednání a že je tato možnost hojně využívána.

Chceme dál vést sociální dialog ve shodě s Odborovým svazem Stavba, spolupracovat na řešení problémů společného zájmu. Naší snahou bude udržet vyvážené postavení odborů a zaměstnavatelů ve vzájemných vztazích a přispět tak k zachování sociálního smíru, který považujeme ve vztahu s odboráři za cennou devizu našeho vztahu.

*Na jednáních tripartity se oba, tj. vy jako prezident SPS, a předseda OS Stavba ČR, snažíte společně přesvědčovat její účastníky z řad premiérů a ekonomických ministrů vlády ČR o tom, aby učinili urychleně vše pro další rozvoj českého stavebnictví. Jak hodnotíte význam vašeho společného postupu?

Náš prvořadý společný zájem a společný cíl je obnova rozvoje stavebnictví, dostatek práce pro naše firmy, zajištění jejich ekonomiky, udržení zaměstnanosti, dostatek kvalifikované pracovní síly, vytváření podmínek pro uspokojování potřeb našich zaměstnanců.

Společným úsilím se nám podařilo prosadit vytvoření pozice náměstka pro stavebnictví na ministerstvu průmyslu a obchodu, zřízení Rady vlády pro stavebnictví, kde máme společné zastoupení a ve shodě prosazujeme společné priority, právě tak jako v tripartitě nebo v ostatních orgánech.

Vedení Svazu zpracovalo dokument „Obnova stability a dynamiky rozvoje stavebnictví s využitím růstu ekonomiky ČR, potenciálu a finančních zdrojů“, kterým oslovilo všechny hlavní politické strany a poskytlo náměty pro řešení nejpodstatnějších problémů stavebnictví v novém volebním období. Podotýkám, že opět ve shodě s naším sociálním partnerem v něm prezentujeme nikoli naše požadavky, ale nezbytnost, že stát si musí uvědomit důležitost stavebnictví pro národní hospodářství i svoji pozici v tomto odvětví a stanovit jasnou a dlouhodobě platnou investiční koncepci. Znovu v něm opakujeme, že by mělo být vytvořeno jedno ministerstvo, spojující kompetence ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva místního rozvoje, ministerstva dopravy a ministerstva životního prostředí. Tento spolehlivě a racionálně fungující model existuje jinde v Evropě, např. také na Slovensku.

Chtěl bych ještě poznamenat, že budeme i nadále společně prosazovat realizaci programu formulace cílů učňovského školství a pokračovat v jednání s ministerstvy školství, práce a sociálních věcí a financí o systému podpory účasti podnikatelů na získávání, výchově a stabilizaci učňovského dorostu pro stavebnictví. Musíme všechny trvale přesvědčovat o tom, že stavebnictví je oborem budoucnosti. Stav odborného školství a především učňovského školství neodpovídá potřebám lidských zdrojů ve stavebnictví. Zhoršující se stav zabezpečení kvalifikovaných řemesel vede k disproporci na trhu práce, která se bude v budoucnu prohlubovat.

*Za uplynulých více než 25 let tohoto sociálního dialogu se uzavírají a podepisují odvětvové kolektivní smlouvy, které jsou platné pro celé odvětví stavebnictví. Nemyslíte si také, že sociální dialog Svazu stavebních podnikatelů a OS Stavba ČR je pozitivním příkladem pro sociální dialog i v ostatních odvětvích našeho průmyslu?

Jak jsem již řekl, velmi si vážím postojů vedení OS Stavba ČR, s nímž při společných konzultacích a výměně názorů docházíme vždy ke shodě v názorech na řešení problémů v našem oboru. Jsem přesvědčen, že podobná atmosféra panuje i na úrovni základních organizací v našich členských firmách. Vážíme si toho, že mezi námi panuje shoda na téměř veškerou problematiku stavebnictví. I v období pro stavebnictví velmi složitém jsme dokázali řešit i značně citlivé otázky, nejen odměňování. Jsme si však dobře vědomi, že takový vyvážený vzájemný vztah není samozřejmostí, a že v některých odvětvích, nejen průmyslových, není zdaleka takový. Rád bych vyjádřil přesvědčení, že naše dosavadní dobrá spolupráce a pochopení při řešení aktuálních problémů bude závazkem pro obě strany a předznamená dobrou budoucnost ve vzájemných vztazích.

Miroslav Svoboda

...

Další články
Lidé by měli volit levicové strany
Stavebnictví potřebuje změny v legislativě
Odborový svaz Stavba ČR se aktivně zapojil do projektu BiDi
Kolektivní vyjednávání je pro výši mezd zásadní
Již více než 25 let úspěšného sociálního dialogu mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví a OS Stavba ČR!