Zpravodajství
Regionální konference se konaly v průběhu měsíce října
30.10.2017 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 76x
V souladu s plánem práce OS Stavba ČR pro rok 2017 proběhla v měsíci říjnu letošního roku IV. zasedání Regionálních konferencí, jejichž program byl schválen na červnovém 12. zasedání Předsednictva OS Stavba ČR.

V úvodu každé regionální konference vystoupili předseda OS Stavba ČR Ing. Milan Vomela a místopředseda OS Ing. Pavel Zítko, kteří jejich účastníky informovali o situaci v českém stavebnictví, o jednáních s vedením Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, dále o jednáních s ministry vlády ČR a představiteli zaměstnavatelských a podnikatelských svazů v rámci tripartity či i na bipartitní úrovni. V této souvislosti upozornil na výrazné rozšíření informačního toku ve směru k odborovým organizacím OS. Ve svém informačním bloku volení představitelé OS neopomenuli zdůraznit, že S-OS dne 14. 12. 2016 kromě jiného zvolil nové vedení svazu. Prvním úkolem vedení bylo navázat na předchozí fungování OS, dokončit personální změny a zajistit plnění programu OS, plánu práce a servisu pro ZO/MO. „Mohu zodpovědně prohlásit, že se nám i po snížení na 7 zaměstnanců, daří tyto úkoly zajišťovat. Protože jsme si dali za cíl zachovat činnosti OS a servis pro ZO/MO v obdobném rozsahu jako v minulosti, bylo potřeba přerozdělit práci mezi zbývající zaměstnance. Znamená to, že všichni zaměstnanci zvýšili pracovní úsilí a nasazení“, konstatoval předseda OS.

Za významný krok lze také považovat to, že S-OS dne 17. 5. 2017 kromě jiného schválil klíč k volbě delegátů na VIII. Sjezd OS – 1 delegát na každých 150 členů OS ze stavu členské základny k 30. 6. 2018. Dále schválil Komisi pro přípravu VIII. Sjezdu OS. Komise se sešla 6. 9. 2017 a schválila Jednací řád komise, Plán práce komise a projednala návrh Jednacího řádu sjezdu, Stanov a Programu OS. První návrh sjezdových materiálů, po zapracování připomínek a návrhů členů komise, bude komise projednávat a schvalovat na svém jednání 14. 11. 2017. Poté bude návrh materiálů zaslán k připomínkování do ZO/MO. Organizace budou mít čas do 31. 5. 2018 zasílat svoje připomínky a návrhy. Na jednání 12. 9. 2018 komise zpracuje došlé připomínky a připraví materiály pro Sněm OS v prosinci, který návrh materiálů pro Sjezd schválí. O své činnosti bude komise pravidelně informovat S-OS.

Následně předseda OS stručně okomentoval základní body předložených zpráv – Zprávy předsedy OS Stavba ČR, která zahrnovala zhodnocení celého období od loňských říjnových regionálních konferencí, a Zprávy o průběžném plnění Programu, rezolucí a usnesení VII. sjezdu OS Stavba ČR. V této druhé zprávě se ve stanovisku k plnění Rezoluce ke kolektivnímu vyjednávání mj. uvádí, že dne 29. 3. 2017 byl s účinností od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 sjednán Dodatek č. 1 ke KSVS, jehož předmětem je čl. 33 Minimální mzdové tarify a změna čl. 34 písm. a) KSVS. Tímto dodatkem došlo k průměrnému navýšení minimálních mzdových tarifů u hodinové mzdy o 6,3 %, u měsíčních tarifů o 6,7 %, tj. každý z 12 tarifních stupňů byl navýšen o jednotnou částku 1.100 Kč. Došlo ke snížení příplatků za práci přesčas ve dech nepřetržitého odpočinku v týdnu ze 40 % na 35 %. Dne 7. června 2017 bylo v částce 58 Sbírky zákonů ČR publikováno Sdělení č. 165/2017 Sb., o rozšíření závaznosti tohoto Dodatku č. 1 pro další zaměstnavatele s převažující činnosti v odvětví označeném tam uvedenými kódy klasifikace ekonomických činností CZ-NACE, a to s účinností od 1. července 2017.

Uzavření Dodatku č. 1 ke KSVS, včetně jeho rozšíření závaznosti na další zaměstnavatele v odvětví stavebnictví, jakož i korektní průběh kolektivního vyjednávání dodatku je výrazem trvale vysoké úrovně sociálního dialogu mezi oběma sociálními partnery – OS Stavba ČR a SPS v ČR, a vytváří předpoklady pro velmi dobré standardy pracovněprávních vztahů v odvětví. Podle dosažené úrovně KSVS a dodatků se vždy odvíjí i celková úroveň kolektivního vyjednávání a výsledného produktu - podnikových kolektivních smluv a jejich dodatků. Na základě letošní analýzy podnikových kolektivních smluv, provedené specialisty OS Stavba ČR, lze konstatovat pozitivní zjištění o dalším výrazném zvýšení úrovně PKS. V rámci této analýzy, provedené v měsících červenci a srpnu, bylo hodnoceno 70 PKS či dodatků k PKS. Na základě této analýzy lze konstatovat, že pro rok 2017 došlo nejen ke stabilizaci, ale i k dalšímu znatelnému zlepšení úrovně dohodnutých podmínek, a to jak mzdových, tak i ostatních, tzv. benefitů. Ve většině PKS je i nadále sjednáno prodloužení dovolené (88,5 % PKS) a příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování (93,8 %), téměř ve dvou třetinách hodnocených PKS je sjednán příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění. Podrobnější informace uvádí analýza, jejíž plné znění bude opět uveřejněno ve Zpravodaji OS.

Zpráva dále upozorňuje, že poslední události, zejména pak statistické výsledky (vývoj zakázek ve stavebnictví apod.) potvrzují to, že pro kolektivní vyjednávání, resp. vyjednávání mzdové části, které povede OS začátkem roku 2018, by měla být vcelku příznivá situace. V této souvislosti se však lze domnívat, že už pouze samotné zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 bude již dostatečně „tvrdé a nezodpovědné“ a bude činit „velké problémy“ obecně, naše sociální partnery nevyjímaje.

Rezoluce k pracovnímu právu konstatuje, že nedošlo ke zhoršení pracovněprávní a související legislativy, tedy ke snížení stávajících pracovněprávních standardů. Nedošlo však ani ke schválení koncepční novely zákoníku práce, která byla v roce 2016 navržena vládou po předcházející rozsáhlé diskusi sociálních partnerů, tj. zástupců zaměstnanců a zástupců zaměstnavatelů. V rámci legislativního procesu se návrh nedostal komplexně ani do 2. čtení v Poslanecké sněmovně (nebylo ukončeno), a to v důsledku obstrukcí a desítek pozměňovacích návrhů předložených poslanci pravicových stran, zejména ODS a TOP 09. Tím byl již v podstatě zablokován další proces projednávání. Názory na předmětnou koncepční novelu ZP byly natolik rozdílné, že se nepodařilo nalézt po dobu téměř 1 roku konsensus vedoucí ke schválení změny ZP a nechtěně tak opět vyplynulo z celého procesu přípravy a následně legislativního procesu, jaký je skutečný politický význam pracovního kodexu z hlediska jeho pozice v právním řádu ČR. Nadále se odráží skutečná podstata vztahu zaměstnavatelů k zaměstnancům a jejich zástupcům - odborovým organizacím. Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že OS STAVBA ČR jako součást ČMKOS bude i nadále důsledně dbát nejenom na zachování alespoň stávající právní úpravy v oblasti pracovně právní, ale snažit se o změnu ve prospěch zaměstnanců a odborových organizací.

Součástí informačního bloku byly i informace o jednáních Rady ČMKOS, kdy konstatoval, že vedení ČMKOS oceňuje, že některým odborovým svazům se letos podařilo dosáhnout zvýšení počtu svých členů. Ostatně, tato skutečnost zazněla 14. září na, v pořadí již třetím, mítinku ČMKOS, který se uskutečnil ve sportovní hale tělocvičné jednoty Sparta Aréna v pražské Libni. Zároveň poukázal na analýzu slibů politických stran, kterou zpracovalo oddělní makroekonomických analýz ČMKOS.

Další část zprávy se věnuje oblasti BOZP, zaměstnanosti a přípravě na povolání, vzdělávání, členské základně, sportu a mezinárodní činnosti.

V průběhu konference se dále probíraly další otázky vnitroodborového života. Místopředseda OS Ing. Pavel Zítko velmi pozitivně zhodnotil úroveň podnikových kolektivních smluv. Příslušní regionální manažeři se také věnovali problematice registrace odborových organizací u rejstříkových soudů, včetně povinnosti ukládat účetní závěrky do sbírky listin. Diskutována byla i otázka informačního systému OS a padla nabídka jeho využití pro základní a místní organizace.

X X X

Zhodnotíme-li průběh všech regionálních konferencí, musíme konstatovat, že v jejich závěru vždy proběhla věcná diskuse ke všem bodům zasedání. Na dotazy odpovídali předseda OS Milan Vomela, místopředseda OS Pavel Zítko a příslušní regionální manažeři a specialisté OS.

V regionu Praha byli zvoleni novými členy Sněmu OS Stavba ČR Dvořák Radek a Krajdlová Veronika. Oběma zvoleným přejeme mnoho úspěchů v jejich nové činnosti.

Závěrem je však nezbytné si postesknout na skutečnost, že všechny regionální konference provázela velmi malá účast. Je více než pravděpodobné, že na tuto negativní situaci budou nuceny příslušné orgány OS reagovat. Je jen na Vás, členech OS, jakým způsobem. V rámci diskuse již některé náměty zazněly.

Příští zasedání Regionálních konferencí proběhne dle schváleného plánu práce OS Stavba ČR na rok 2018.

Foto k článku
Další články
Oborová zdravotní pojišťovna spolehlivým partnerem Vašeho zdraví
Stavebnictví potřebuje změny v legislativě
Odborový svaz Stavba ČR se aktivně zapojil do projektu BiDi
Kolektivní vyjednávání je pro výši mezd zásadní
Významu sociálního dialogu z pohledu SPS