Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
11.05.2020 | BOZP | Zajímavosti | autor: Z. Švehla | Přečteno: 601x

V letošním roce stejně jako v letech předchozích proběhlo vyhodnocení nejlepších společností v rámci soutěže Zlatý Permon za výsledky dosažené v předchozím roce, tedy za rok 2019. Jedná se o cenu zaměřenou na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cena byla zřízena Českým báňským úřadem, Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborovým svazem Stavba České republiky (dále jen „zřizovatelé“) pro subjekty, které podléhají dozoru Státní báňské správy České republiky. Cena se skládá ze dvou částí, a to ceny propůjčené a ceny udělené.

V letošním roce bylo vyhodnocení vzhledem k situaci v České republice v souvislosti s rozšiřováním nemoci COVID-19 provedeno v poněkud komornějším prostředí a za dodržení příslušných bezpečnostních opatření. Zároveň s výše uvedeným bylo vyhodnocení výsledků soutěže i časově posunuto na květen 2020.

Cena za bezpečnost v hornictví, podzemním stavitelství a ostatních činnostech se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru Státní báňské správy ČR jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zasedání hodnotící komise zřizovatelů cen za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ se uskutečnilo v prostorách ředitele kanceláře úřadu na Českém báňském úřadu dne 6. května 2020.

Jednání se zúčastnili:

  • JUDr. Pavel Dvořák – ředitel kanceláře
  • Ing. Dušan Havel – ředitel odboru hornictví ČBÚ
  • JUDr. Ing. Ladislav Svoboda
  • Rostislav Palička – předseda OS PHGN
  • Ing. Pavel Zítko – předseda OS Stavba ČR

Na jednání byly ředitelem kanceláře předloženy podklady k soutěži o cenu "Zlatý Permon" za rok 2019. Komise v souladu se Statutem ceny "Zlatý Permon" předložené podklady posoudila a konstatovala, že jsou zcela postačující pro hodnocení, není tudíž nutné provádět návštěvy navržených subjektů za účelem získání podrobnějších informací pro další hodnocení. Komise rozhodla takto:

  • I. kategorie – subjekt do 50 zaměstnanců – do užšího výběru postoupily organizace:

KERACLAY, a.s.

Městské lesy Hradec Králové a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, provoz Kamenolom

Cena byla udělena organizaci:    KERACLAY, a.s.

  • II. kategorie – subjekt od 51 do 500 zaměstnanců – do užšího výběru postoupily organizace:

Českomoravský štěrk, a.s.

LOMY MOŘINA spol. s r.o.

THK-ČECHPOL s.r.o.

Cena byla udělena organizaci:    Českomoravský štěrk, a.s.

  • III. kategorie – subjekt nad 500 zaměstnanců – do užšího výběru postoupily organizace:

Austin Detonátor s.r.o.

OKD, a.s.

Severočeské doly a.s., DNT

Cena byla udělena organizaci:    OKD, a.s.

S potěšením můžeme konstatoval, že ve vítězných organizacích v kategoriích I. a II. působí základní organizace Odborového svazu Stavba České republiky, což svědčí o velmi dobrém přístupu vedení těchto společností nejen k oblasti BOZP, ale i k péči o zaměstnance, což bylo při vlastním provedení hodnocení také konstatováno. V kategorii III. nemá náš OS žádné zastoupení.

Vlastní předání ocenění bude v letošním roce provedeno později než obvykle a předpokládá se, že proběhne v letních měsících. Postup a harmonogram slavnostního propůjčování a udělování cen za bezpečnost práce v hornictví "Zlatý Permon" budou koordinovány ředitelem kanceláře úřadu.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Další články
Titulek
Vítězem soutěže Zlatý Permon se stala společnost Českomoravský štěrk, a.s.
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2019
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doporučení k ochraně zaměstnanců
Cenu za bezpečnost práce v hornictví za rok 2018 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2018
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2018
Eurovia Kamenolomy a.s. získala za rok 2017 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“
Podepsáno vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2017
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2017
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a OS Stavba České republiky za rok 2017
Seminář BOZP ve Velkých Bílovicích
Cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“ za rok 2016 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost.