Zpravodajství

Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021

13.05.2022 | BOZP | Zajímavosti | autor: Zdeněk Švehla - SIPB | Přečteno: 839x

V průběhu roku 2021 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti. Kontrolní činnost však byla poměrně zásadně omezena v důsledku opatření přijatých v České republice k zamezení šíření nemoci Covid-19, kdy byl po poměrně velkou část prvního pololetí cizím osobám zamezen vstup do firem. Situace byla ještě horší než v roce 2020, kontrolní činnost bylo možné vzhledem k platným protiepidemickým opatřením možno zahájit až v polovině května 2021 a vzhledem k vývoji nemoci Covid-19 byla znovu utlumena od listopadu až do konce roku (zrušení kontrol ze strany organizací z důvodu nemoci nebo karantény odpovědných zaměstnanců).

V oblasti kontrolní činnosti přesto provedl SIBP v roce 2021 celkem 35 svých kontrol v zaměstnavatelských organizacích (34 kontrol bylo plánovaných, 1 kontrola vyplynula v souvislosti se vznikem smrtelného pracovního úrazu). Na pozvání zástupců ZO a vedení firem se zúčastnil 3 kontrol v souvislosti s § 108 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce (ZP). Rovněž byl přizván v souvislosti s dohodou o vzájemné spolupráci mezi OS Stavba ČR a Českým báňským úřadem k účasti na 3 komplexních prověrkách jednotlivých Obvodních báňských úřadů, v jejichž rámci provedl SIBP celkem 6 kontrol. Kromě toho byl SIBP přizván k účasti na 2 specializovaných prověrkách OBÚ a těchto prověrek se aktivně zúčastnil. Spolupráce v kontrolní činnosti s orgány Státní báňské správy byla oproti předchozím roků také částečně omezena, kdy i orgány SBS byly po značnou část roku omezeny v provádění vlastní kontrolní činnosti vzhledem k platným protiepidemickým opatřením.

Závady, které SIBP při svých kontrolách zjistil, byly vesměs takové, které vyplývají z běžného provozu na pracovištích, a nebyly toho charakteru, že by přímo ohrožovaly bezpečnost a zdraví zaměstnanců zvlášť hrubým způsobem. Celkem bylo při kontrolách SIBP v roce 2021 zjištěno 87 závad. Některé závady (celkem 29) byly odstraněny během kontroly, u 58 závad byly dohodnuty termíny odstranění s odpovědnými zaměstnanci. Převážná část závad (celkem 77) se týkala úrazové prevence. Jednalo se o závady, které se víceméně opakují trvale. Šlo o závady v elektroinstalaci, otevřené elektrické rozvaděče s nezakrytými živými částmi, nedostatky u pracovních jam, chybějící zábradlí u schodišť, závady u ručního nářadí a v bezpečnostním značení, chybějící nebo nefunkční kryty u strojních zařízení, chybějící označení potrubí druhem přepravovaného média, nesprávně seřízené stroje apod. V 5 případech bylo zjištěno, že zaměstnanci nepoužívali osobní ochranné pracovní prostředky, které jim byly poskytnuty, a v 5 případech byly zjištěny nedostatky v hygienické prevenci, jako např. chybějící předepsané vybavení lékárniček první pomoci, prošlý termín expirace některých prostředků v nich, závady v odpadovém hospodářství, chybějící voda v nádobách sloužících k zachycování odbroušeného materiálu u brusek, závady ve výmalbě sociálních zařízení a v úklidu těchto zařízení. Oproti předchozím rokům však došlo ke zlepšení v oblasti šetření a odškodňování pracovních úrazů, kdy nebylo v žádném případě zjištěno pochybení ze strany zaměstnavatelských subjektů v tom, že by bylo šetření úrazů a jejich odškodňování prováděno v rozporu s platnou legislativou, případně bez součinnosti s odborovou organizací. Ke zlepšení došlo rovněž v úrovni zpracovaných osnov BOZP pro školení zaměstnanců, kdy nebyl zjištěn žádný případ, že by osnovy byly nedostatečné, případně že by v nich byly uvedeny neplatné předpisy. Také u dodržování termínů školení nebyly zjištěny závady.

Během sledovaného období se na SIBP jednotliví členové a funkcionáři ZO nejčastěji obraceli se žádostmi o konzultace k oblasti odškodňování pracovních úrazů a k úrovni pracovních podmínek a pracovního prostředí. V době, kdy v rámci ČR byla průběžně přijímána a poté rušena řada protiepidemických opatření, často nesmyslných, směřovala řada dotazů od ZO právě k této oblasti. Celá řada dotazů byla na práva a povinnosti zaměstnanců k dodržování těchto opatření (co zaměstnanci musí a co nemusí, co mohou a co nemohou, co má a nemá zaměstnavatel právo nařídit apod.).

V průběhu sledovaného období byly řešeny 2 stížnosti. Jedna stížnost přešla z roku 2020 a týkala se doplatků ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Druhá stížnost se týkala neuznání pracovního úrazu a jeho odškodnění u zaměstnankyně školy, která byla v době vzniku nároku již v důchodovém věku, ale stále v pracovním poměru. V tomto případě šlo o další pracovní neschopnost v důsledku původně uznaného a odškodněného pracovního úrazu.

V oblasti kolektivního vyjednávání se během sledovaného období SIBP osobně nezúčastnil jednání ve firmách. SIBP je členem Komise KV našeho odborového svazu a zároveň je i členem vyjednávacího týmu, který se podílel na vyjednání Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně. Kromě toho SIBP zpracoval na základě žádosti 2 připomínky k návrhu nových podnikových kolektivních smluv (PKS). SIBP provedl tak jako v každém roce vyhodnocení oblasti BOZP u těchto kolektivních smluv a zároveň k nim zpracoval doporučení ke zlepšení pro příští PKS. V letošním roce se jednalo o vyhodnocení celkem 71 kolektivních smluv.

V průběhu roku 2021 došlo ve firmách v působnosti OS Stavba ČR ke vzniku 1 smrtelného pracovního úrazu. Šetření tohoto úrazu provedl SIBP přímo v zaměstnavatelské organizaci. Na jednání s odpovědnými vedoucími zaměstnanci organizace byl dohodnut rozsah odškodnění úrazu. Organizace vyjádřila ochotu vyplatit odškodnění pozůstalým nad rámec Zákoníku práce. Vznik závažného pracovního úrazu, tzn. pracovního úrazu s hospitalizací delší než 5 dnů, v roce 2021 nebyl SIBP nahlášen.

V oblasti spolupráce s orgány Státní báňské správy se SIBP v průběhu roku 2021 zúčastnil komplexních prověrek BOZP, které provedl OBÚ Plzeň ve společnosti LB MINERALS s.r.o., provoz Poběžovice (SIBP se zúčastnil celkem 3 kontrol), OBÚ Most ve společnosti KERAMOST a.s., lom Rokle (SIBP se zúčastnil 1 kontroly) a OBÚ Sokolov ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. (SIBP se zúčastnil 2 kontrol). Kromě toho se SIBP zúčastnil 2 specializovaných prověrek, a to s OBÚ Sokolov ve společnosti LB MINERALS s.r.o., provoz Skalná, a s OBÚ Ostrava ve společností Českomoravský štěrk, a.s., pískovna Tovačov.

Ke spolupráci se Státním úřadem inspekce práce uvádíme, že v průběhu roku 2021 SIBP se Státním úřadem inspekce práce a potažmo ani se žádným z Oblastních inspektorátů práce nespolupracoval.

Během roku 2021 se SIBP na pozvání odborové organizace zúčastnil provedení ročních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. (ZP) ve 3 případech, a to ve společnosti LB MINERALS s.r.o., VJ Plzeňsko, pracoviště Kaznějov a Horní Bříza, a LB MINERALS s.r.o., provoz Skalná.

Během 2021 SIBP v oblasti vzdělávání provedl školení funkcionářů našeho OS z oblasti BOZP pouze on-line v rozsahu cca. 2 hodin vzhledem k tomu, že plánovaná školení funkcionářů v Praze a v Luhačovicích byla vzhledem k opatřením přijatým v souvislosti s koronavirem zrušena. SIBP poskytoval funkcionářům na základě žádostí individuální konzultace, zejména telefonicky a e-mailem.

V oblasti legislativy SIBP zpracoval 4 stanoviska. Konkrétně se jednalo o stanoviska v rámci vnějšího připomínkového řízení k návrhu nového Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, k návrhu Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady), k návrhu Vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami a o změně některých právních předpisů, a ke Zprávě o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví při práci za rok 2020.

V oblasti propagace a informovanosti z oblasti BOZP SIBP zpracoval v roce 2021 celkem 5 příspěvků pro webové stránky našeho OS. Kromě toho zpracoval 9 příspěvků do časopisu Stavebník. Ve všech případech se jednalo o aktuální informace k různým oblastem BOZP.

SIBP se při své činnosti snaží pracovat rovnoměrně na celém území České republiky.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Další články
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2022
Údaje o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2022
Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2022 vyhodnocena
Zpráva o vývoji BOZP a činnosti SIBP u OS Stavba ČR za první pololetí 2022
Předání ocenění za vítězství v soutěži o Zlatého Permona za rok 2021
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021
Výsledky soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2021 Zlatý Permon
Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru